جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,304 69.75 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 12,783 20.12 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 53 0.08 1 0.01 1 0.04 1 0.04
وجه نقد 1,568 2.47 693 12.1 1,086 67.07 1,086 66.85
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 4,814 7.58 5,034 87.89 532 32.88 538 33.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,176 93.16 0 0 0 0 0 0