جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,403 33.04 30,132 57.39 51,914 89.36 54,247 84.76
اوراق مشارکت 26,050 52.47 17,242 32.84 0 0 0 0
سپرده بانکی 148 0.3 101 0.19 1 0 1 0
وجه نقد 3,868 7.79 416 0.79 30 0.05 30 0.05
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,180 6.41 4,611 8.78 6,152 10.59 9,721 15.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 51,600 103.93 51,600 98.28 51,914 89.36 54,247 84.76