دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار ( سهامی خاص) 33,250 %95.00
2 امیر محمد سلامتی 1,750 %5.00