ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری