ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 آینده سهروردی- آجودانی 0100330799001 IR280620000000100330799001
2 آینده سهروردی-آجودانی 0203454520006 IR960620000000203454520006
3 آینده امانیه 0203469357000 IR060620000000203469357000
4 آینده امانیه 0302356073000 IR900620000000302356073000
5 آینده امانیه 0203504395007 IR730620000000203504395007