دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به شعبه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به شعبه و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسی اوليه و صدور واحد‌های سرمايه‌گذاری پس از پذيره‌نويسی اوليه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمايه‌گذاری و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 آینده امانیه 0100330799001 IR280620000000100330799001
2 آینده امانیه 0203454520006 IR960620000000203454520006
3 آینده امانیه 0203469357000 IR060620000000203469357000
4 آینده امانیه 0302356073000 IR900620000000302356073000
5 آینده امانیه 0203504395007 IR730620000000203504395007
6 آینده امانیه 0401327319003 IR860620000000401327319003
7 آینده امانیه 0203538244000 IR370120000000005356040670
8 آینده امانیه 0203536471007 IR۶۰۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷
9 آینده امانیه 0401384109008 IR۷۰۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸
10 آینده امانیه 0401390332007 IR۷۲۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷
11 آینده امانیه 0401420521006 IR۳۰۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶
12 آینده امانیه 0401431318006 IR۷۷۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶
13 آینده امانیه 0203567994004 IR۱۵۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴
14 آینده امانیه 0401469168007 IR۴۹۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷
15 آینده امانیه 0203595308002 IR710620000000203595308002
16 آینده امانیه 0203595312008 IR640620000000203595312008
17 آینده امانیه 0203604648009 IR940620000000203604648009
18 آینده امانیه 0203607640000 IR710620000000203607640000
19 آینده امانیه 0401755193005 IR850620000000401755193005
20 آینده امانیه 0401755232002 IR040620000000401755232002
21 آینده امانیه 0401755264002 IR800620000000401755264002
22 آینده امانیه 0401755290003 IR420620000000401755290003
23 آینده امانیه 0401755323009 IR190620000000401755323009
24 آینده امانیه 0401755193005 IR850620000000401755193005
25 آینده امانیه 0401755232002 IR040620000000401755232002
26 آینده امانیه 0401755264002 IR800620000000401755264002
27 آینده امانیه 0401755290003 IR420620000000401755290003
28 آینده امانیه 0401755323009 IR190620000000401755323009
29 آینده امانیه 0401807803005 IR250620000000401807803005
30 آینده امانیه 0401843761001 IR520620000000401843761001
31 آینده امانیه 0203624284000 IR730620000000203624284000
32 کشاورزی پارک ساعی 974653112 IR650160000000000974653112
33 آینده امانیه 0402181917003 IR070620000000402181917003