مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/06 ساعت 10:30 - تغییرات امیدنامه 1398/12/24
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:30 1398/12/06
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:00 1398/12/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1398/10/04
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار 1398/10/03
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1398/09/18
صورت جلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/09/09 ساعت 10 صبح 1398/09/10
صورت جلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/09/09 ساعت 9 صبح 1398/09/10