صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/04
گزارش عملکرد دوره مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 مدیر صندوق 1398/08/12
صورت مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/08/12
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/07/30 1398/08/12