هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه تاسیس معادل سه در هزار (0.003) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
4 کارمزد متولی سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال خواهد بود.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال برای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5.000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5.000 میلیارد ریال
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 650 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده