مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/15 ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه 1399/11/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/11/15 ساعت 10:00 1399/11/15
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/11/15 ساعت 10:00 1399/11/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/11/15 1399/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/27 ساعت 10:00 (اصلاحیه) 1399/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/27 ساعت 10:00 (اصلاحیه) 1399/11/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/27 ساعت 10:00 1399/10/27
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/27 ساعت 10:00 1399/10/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/27 1399/10/24
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/03 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1399/10/07
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/03 ساعت 9:00 1399/10/03
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/10/03 ساعت 9:00 1399/10/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/09/08 ساعت 10:00 1399/09/08
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/09/08 ساعت 10:00 1399/09/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/20 ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه 1399/08/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/08/20 ساعت 10:00 1399/08/20
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/08/20 ساعت 10:00 1399/08/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/08/07 ساعت 10:00 1399/08/07
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/08/07 ساعت 10:00 1399/08/07
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/07/22 ساعت 11:00 1399/07/22
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/07/22 ساعت 11:00 1399/07/22
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/02 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1399/06/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/06/02 ساعت 10:00 1399/06/02
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/06/02 ساعت 10:00 1399/06/02
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/08 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1399/05/12
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/05 ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه 1399/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/05/08 ساعت 9:00 1399/05/08
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/05/08 ساعت 9:00 1399/05/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/19 ساعت 11:00 - اساسنامه 1399/05/07
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/29 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1399/05/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/05/05 ساعت 10:00 1399/05/05
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/05/05 ساعت 10:00 1399/05/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/04/29 ساعت 10:00 1399/04/29
صورتجلسه حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/04/29 ساعت 10:00 1399/04/29
تکاایف مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/03/19 ساعت 11:00 1399/04/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/03/19 ساعت 11:00 1399/04/24
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/03/19 ساعت 11:00 1399/03/19
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/20 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1399/02/28
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1399/02/20 ساعت 9:00 1399/02/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:30 1399/01/23
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:00 1399/01/23
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/06 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1399/01/23
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/06 ساعت 10:30 - تغییرات امیدنامه 1398/12/24
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:30 1398/12/06
صورتجلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/12/06 ساعت 10:00 1398/12/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09 ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1398/10/04
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار 1398/10/03
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09 ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1398/09/18
صورت جلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/09/09 ساعت 10 صبح 1398/09/10
صورت جلسه حاضران مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مورخ 1398/09/09 ساعت 9 صبح 1398/09/10