صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/22
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 - (حسابرسی شده) 1399/08/19
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/08/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31 1399/05/04
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/05/04
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) 1399/05/04
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده (نهایی) 1399/04/31
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/03/03
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده (اصلاحیه) 1399/02/31
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده 1399/02/30
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده 1399/02/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/12/29 1399/02/10
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی منتهی به 1398/12/29 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/31 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار برای دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/04
گزارش عملکرد دوره مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 مدیر صندوق 1398/08/12
صورت مالی یک روزه منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/08/12
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی معیار منتهی به 1398/07/30 1398/08/12