ایران ترانسفو

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

شهاب الدين اديب مهر

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت كوشامنش

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 82,914,003,772 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,862,022 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,862,022 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,869,049 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 44,529